Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Super Belangrijk Boek 

Website: superbelangrijkboek.nl

Artikel 1. Definities

 1. Super Belangrijk Boek: handelsnaam van aanbieder producten en diensten gevestigd te Zoetermeer, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 76561240.
 2. Klant: degene met wie Super Belangrijk Boek een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Super Belangrijk Boek en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.


 Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Super Belangrijk Boek.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Artikel 3. Prijzen

 1. Alle prijzen die Super Belangrijk Boek hanteert zijn in euro’s. De prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Alle prijzen die Super Belangrijk Boek hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Super Belangrijk Boek te allen tijde wijzigen.
 3. Super Belangrijk Boek behoudt zich het recht om een foutieve prijs te corrigeren. Klant wordt hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.
 4. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Super Belangrijk Boek niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 5. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 2, 3 en 4, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.


Artikel 4. Betalingen

De klant dient de bestelling volledig vooruit te betalen, bij gebreke komt geen koopovereenkomst tot stand. Betaling geschiedt middels de aangeboden betalingsmogelijkheden.


Artikel 5. Herroepingsrecht
 

 1. De consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • Het product niet is gebruikt. Tijdens de bedenktijd dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Enkel producten in orginele staat kunnen worden geretourneerd.
  • Het product niet speciaal voor de consument op maat is gemaakt of is aangepast.
  • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van één bestelling.

       2. Deze bedenktijd, het herroepingsrecht, geldt niet voor bestellingen gedaan             door bedrijven.
       3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken                 via hallo@superbelangrijkboek.nl.
       4. De consument is verplicht om een herroepingsformulier in te vullen en te               mailen. Dit formulier is op te vragen via                                       hallo@superbelangrijkboek.nl.
       5. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het             kenbaar  maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Super Belangrijk Boek, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
       6. Super Belangrijk Boek zal het bedrag van de geretourneerde producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen  14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is de voorwaarde dat het geretourneerde reeds is ontvangen door                Super Belangrijk Boek.


Artikel 6. Vergoeding van bezorgkosten  

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Super Belangrijk Boek heeft geretourneerd, dan zal Super Belangrijk Boek eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.  
 2. De reeds door de consument betaalde bezorgkosten komen slechts voor rekening van Super Belangrijk Boek voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd. 


Artikel 7. Retourneren

 1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de bestelling voor rekening van de consument. 
 2. De consument dient de geleverde producten in een behoorlijke verpakking terug te sturen.
 3. De consument dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door een bewijs van verzending.


Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
 

 1. Super Belangrijk Boek blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Super Belangrijk Boek. 
 2. Tot die tijd kan Super Belangrijk Boek zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Super Belangrijk Boek een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Super Belangrijk Boek het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 


Artikel 9. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten van Super Belangrijk Boek haar producten en werken berusten bij Super Belangrijk Boek. Het is klant derhalve niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken in de ruimste zin van het woord (bijvoorbeeld door het verveelvoudigen, kopiëren of (her)publiceren van afbeeldingen of teksten of een afgeleid werk maken) zonder voorafgaande toestemming van Super Belangrijk Boek.

 
Artikel 10. Levering en levertijd

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Super Belangrijk Boek verbindt zich jegens de klant om de producten behoorlijk te verpakken, zodat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
 3. De bestelling zal zo spoedig mogelijk bij de klant worden afgeleverd binnen de beoogde leveringstermijn van 4 werkdagen. De termijnen voor leveringen buiten Nederland kunnen afwijken. Mail naar hallo@superbelangrijkboek.nl voor actuele leveringstermijnen.
 4. De door Super Belangrijk Boek opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De klant heeft nimmer recht op schadevergoeding.
 5. Bij overschrijding van een leveringstermijn van 30 dagen heeft de consument het recht op teruggave van het aankoopbedrag van de bestelling inclusief de betaalde verzendkosten, maar heeft geen recht op schadevergoeding.
 6. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Super Belangrijk Boek.
 7. De bestelling zal worden afgeleverd op het adres zoals dit door de klant is doorgegeven bij plaatsing van de bestelling en welke door Super Belangrijk Boek is bevestigd middels een bevestigingsmail naar het door de klant opgegeven emailadres.
 8. Bestellingen kunnen niet worden verzonden naar een postbus.


Artikel 11. Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.


Artikel 12. Verzendkosten
 

Verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 
Artikel 13. Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Super Belangrijk Boek niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 
Artikel 14. Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. Indien er sprake is van ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal dient de klant binnen 7 dagen na ontvangst van het product per mail Super Belangrijk Boek hierover te informeren (hallo@superbelangrijkboek.nl).
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.


Artikel 15. Vrijwaring

De klant vrijwaart Super Belangrijk Boek tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Super Belangrijk Boek geleverde producten en/of diensten.


Artikel 16. Klachten

 1. De klant dient een door Super Belangrijk Boek geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Super Belangrijk Boek daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Super Belangrijk Boek in staat is hierop adequaat te reageren.


Artikel 17. Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Super Belangrijk Boek ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.


Artikel 18. Aansprakelijkheid

 1. Super Belangrijk Boek is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden op zijn website, emails, social media-kanalen en andere vormen van communicatie. Super Belangrijk Boek behoudt zich het recht voor deze fouten, onjuistheden of onvolkomenheden te allen tijde recht te zetten.
 2. Tenzij er sprake is van grove schuld dan wel opzet aan de zijde van Super Belangrijk Boek, is Super Belangrijk Boek in geen geval aansprakelijk voor eventueel geleden schade van de klant.
 3. De aansprakelijkheid van Super Belangrijk Boek is te allen tijde beperkt tot maximaal het aankoopbedrag en eventueel de betaalde verzendkosten.


Artikel 19. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Super Belangrijk Boek in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Super Belangrijk Boek kan worden toegerekend in een van de wil van Super Belangrijk Boek onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Super Belangrijk Boek kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, pandemie etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Super Belangrijk Boek 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Super Belangrijk Boek er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 60 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Super Belangrijk Boek is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.


Artikel 20. Wijziging algemene voorwaarden

Super Belangrijk Boek is gerechtigd deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.